ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟ

 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟ

Woman hands protecting female sign on a pink background

ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਮਰਦ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ।

Some Common Women's Health Issues And How To Deal With Them · HealthKart

ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

Food | Definition & Nutrition | Britannica

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਟੈਸਟ ਹੱਡੀਆਂ, ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਮਿਊਨ ਹੈਲਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੈਟਾਬੌਲਿਕ ਅਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

HS-CRP: ਕੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰਾਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ: ਇਹ ਚੰਗੀ ਚਰਬੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਓਮੇਗਾ 3 ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ 6 ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੈ।

ਐਸਟਰਾਡੀਓਲ: ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ, ਛਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਡਰੀਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ: ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫਾਸਟਿੰਗ ਇਨਸੁਲਿਨ: ਇਹ ਜਾਂਚ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਜਾਂ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.